Het Wilhelmus

Het Wilhelmus bestaat uit vijftien coupletten, waarvan de eerste letters van de coupletten de  naam Willem van Nassov. de coupletten die nu een z als eerste letter hebben hadden in de originele versie een s als eerste letter, door een de wijziging in taal is de s veranderd in een z.

In het laatste couplet wordt begonnen met een u, dit komt nog uit de romeinse tijd waar de v en de u geen verschil hadden

Het Romeinse alfabet kent geen verschil tussen de I en de J en tussen de U en de V. In plaats van de I kan dus ook de J gebruikt worden en in plaats van de V kan ook de U gebruikt worden. (bron: www.voorouders.net)

Van het Wilhelmus wordt meestal het eerste couplet gezongen, soms gevolgd door het zesde, dat ik de tweede wereldoorlog erg populair was. Het Wilhelmus is het Nederlandse volkslied sinds 10 mei 1932. Tot dan was het lied ‘Wien Neêrlands Bloed‘ het volkslied, maar de jonge koningin Wilhelmina had al bij haar inhuldiging in 1909 haar voorkeur voor het Wilhelmus te kennen gegeven . In de voorbereiding naar haar 25-jarig regeringsjubileum werd dit officieel vastgelegd door de Nederlandse regering.

 

 1. Wilhelmus van Nassouwe
  ben ik, van duitsen bloed,

  Wapen nederland

  Het wapen van Nederland met de tekst ‘Je Maintiendrai’ ‘Ik zal handhaven’

  den vaderland getrouwe
  blijf ik tot in den dood.
  Een Prinse van Oranje
  ben ik, vrij, onverveerd,
  den Koning van Hispanje
  heb ik altijd geëerd.
  .

 2. In Godes vrees te leven
  heb ik altijd betracht,
  daarom ben ik verdreven,
  om land, om luid gebracht.
  Maar God zal mij regeren
  als een goed instrument,
  dat ik zal wederkeren
  in mijnen regiment.
  .
 3. Lijdt u, mijn onderzaten
  die oprecht zijt van aard,
  God zal u niet verlaten,
  al zijt gij nu bezwaard.
  Die vroom begeert te leven,
  bidt God nacht ende dag,
  dat Hij mij kracht zal geven,
  dat ik u helpen mag.
  .
 4. Lijf en goed al te samen
  heb ik u niet verschoond,
  mijn broeders hoog van namen
  hebben ’t u ook vertoond:
  Graaf Adolf is gebleven
  in Friesland in den slag,
  zijn ziel in ’t eeuwig leven
  verwacht den jongsten dag.
  .
 5. Edel en hooggeboren,
  van keizerlijken stam,
  een vorst des rijks verkoren,
  als een vroom christenman,
  voor Godes woord geprezen,
  heb ik, vrij onversaagd,
  als een held zonder vrezen
  mijn edel bloed gewaagd.
  .
 6. Mijn schild ende betrouwen
  zijt Gij, o God mijn Heer,
  op U zo wil ik bouwen,
  Verlaat mij nimmermeer.
  Dat ik doch vroom mag blijven,
  uw dienaar t’aller stond,
  de tirannie verdrijven
  die mij mijn hart doorwondt.
  .
 7. Van al die mij bezwaren
  en mijn vervolgers zijn,
  mijn God, wil doch bewaren
  den trouwen dienaar dijn,
  dat zij mij niet verrassen
  in hunnen bozen moed,
  hun handen niet en wassen
  in mijn onschuldig bloed.
  .
 8. Als David moeste vluchten
  voor Sauel den tiran,
  zo heb ik moeten zuchten
  als menig edelman.
  Maar God heeft hem verheven,
  verlost uit alder nood,
  een koninkrijk gegeven
  in Israël zeer groot.
  .
 9. Na ’t zuur zal ik ontvangen
  van God mijn Heer dat zoet,
  daarna zo doet verlangen
  mijn vorstelijk gemoed:
  dat is, dat ik mag sterven
  met eren in dat veld,
  een eeuwig rijk verwerven
  als een getrouwen held.
  .
 10. Niet doet mij meer erbarmen
  in mijnen wederspoed
  dan dat men ziet verarmen
  des Konings landen goed.
  Dat u de Spanjaards krenken,
  edel Neerland zoet,
  als ik daaraan gedenke,
  mijn edel hart dat bloedt.
  .
 11. Als een prins opgezeten
  met mijner heires-kracht,
  van den tiran vermeten
  heb ik den slag verwacht,
  die, bij Maastricht begraven,
  bevreesde mijn geweld;
  mijn ruiters zag men draven
  zeer moedig door dat veld.
  .
 12. Zo het den wil des Heren
  op dien tijd had geweest,
  had ik geern willen keren
  van u dit zwaar tempeest.
  Maar de Heer van hierboven,
  die alle ding regeert,
  die men altijd moet loven,
  en heeft het niet begeerd.
  .
 13. Zeer christlijk was gedreven
  mijn prinselijk gemoed,
  standvastig is gebleven
  mijn hart in tegenspoed.
  Den Heer heb ik gebeden
  uit mijnes harten grond,
  dat Hij mijn zaak wil redden,
  mijn onschuld maken kond.
  .
 14. Oorlof, mijn arme schapen
  die zijt in groten nood,
  uw herder zal niet slapen,
  al zijt gij nu verstrooid.
  Tot God wilt u begeven,
  zijn heilzaam woord neemt aan,
  als vrome christen leven,-
  ’t zal hier haast zijn gedaan.
  .
 15. Voor God wil ik belijden
  en zijner groten macht,
  dat ik tot genen tijden
  den Koning heb veracht,
  dan dat ik God den Heere,
  der hoogsten Majesteit,
  heb moeten obediëren
  in der gerechtigheid.